És el document on es fa constar la planificació a curt termini i concreta el desenvolupament operatiu dels objectius en cada curs escolar. El seguiment es recull en la Memòria Anual.