L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en
funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa, o els que
s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i, alhora, fer-los
partícips dels projectes que s’hi desenvolupen.