Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb
els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat
en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i,
en últim terme, assolir l’èxit educatiu.
Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC),
d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.